Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 144/2021

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Konkurzy a vyrovnania
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Štátna pomoc a iné programy podpory
Dražby
Povinne zverejňované zmluvy
Upovedomenia exekútorov