Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 116/2022

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Dražby
Povinne zverejňované zmluvy
Upovedomenia exekútorov