Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 89/2022

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby
Predaj majetku
Povinne zverejňované zmluvy
Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku
Upovedomenia exekútorov