Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 30/2021

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Povinne zverejňované zmluvy
Upovedomenia exekútorov