Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • X074001
Súdny exekútor: Mgr. Stanislav Polák
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Moyzesova
Orientačné/súpisné číslo: 5
Názov obce: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0911239521
Orientačné/súpisné číslo: spolak@exekutorpolak.eu
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Darina Struňáková
IČO/Dátum narodenia: 12.07.1988
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Ladice
Orientačné/súpisné číslo: 0
Názov obce: Ladice
PSČ: 95177
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 247EX 651/23
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 247EX 651/23, oprávnený Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35831154, povinný Darina Struňáková, 951 77 Ladice, IČO: 48171921, nar.: 12.07.1988, exekučný titul na peňažné plnenie č. 18Csp/276/2017 zo dňa 21.03.2019 vydaného Okresným súdom Nitra a č. 18Csp/276/2017 zo dňa 21.06.2019 vydaného Okresným súdom Nitra , sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku. V Nitre dňa 10.11.2023