Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • X074010
Súdny exekútor: Mgr. Stanislav Polák
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Moyzesova
Orientačné/súpisné číslo: 5
Názov obce: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0911239521
Orientačné/súpisné číslo: spolak@exekutorpolak.eu
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Csaba Vajda
IČO/Dátum narodenia: 16.10.1977
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Sokolce
Orientačné/súpisné číslo: 50
Názov obce: Sokolce
PSČ: 94617
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 247EX 666/23
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 247EX 666/23, oprávnený JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 37929810, povinný Csaba Vajda, Sokolce 50 , 946 17 Sokolce, nar.: 16.10.1977, exekučný titul na peňažné plnenie č. 11Er/57/2010 zo dňa 05.02.2019 vydaného Okresným súdom Dunajská Streda, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku. V Nitre dňa 10.11.2023