Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • X073940
Súdny exekútor: JUDr. Jozef Karas
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Sládkovičova
Orientačné/súpisné číslo: 1423/7
Názov obce: Humenné
PSČ: 06601
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 057/ 7720218
Orientačné/súpisné číslo: jozef.karas@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ivana Lacková
IČO/Dátum narodenia: 01.05.2000
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Hermanovce
Orientačné/súpisné číslo: 328
Názov obce: Hermanovce
PSČ: 08235
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 78EX 709/23
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 78EX 709/23 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.1Up/400/2023 zo dňa 04.04.2023, vykonateľný 27.05.2023 (Exekučný titul priznáva nárok zo spotrebiteľskej zmluvy.), ktorý vydal Okresný súd Banská Bystrica a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6123374487, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.08.2023 proti povinnému: Ivana Lacková, Hermanovce 328, Hermanovce, nar. 01.05.2000 v prospech oprávneného: Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 35831154 zast. JUDr. Ján Šoltés, Mýtna 48, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 37927795 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.