Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • X074040
Súdny exekútor: Mgr. Ivan Jambor
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Farská
Orientačné/súpisné číslo: 5
Názov obce: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0376519802
Orientačné/súpisné číslo: ivan.jambor@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Iveta Bereczová
IČO/Dátum narodenia: 21.4.1969
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: -
Orientačné/súpisné číslo: -
Názov obce: Zlatná na Ostrove
PSČ: 94612
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 271EX470/23
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 271EX470/23, oprávnený: Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35831154, zast.: JUDr. Ján Šoltés, Mýtna 48, 811 07 Bratislava-Staré Mesto , povinný: Iveta Bereczová, 946 12 Zlatná na Ostrove, nar. 21.04.1969, exekučný titul č. 10Csp/30/2022 zo dňa 31.10.2022, ktoré vydal Okresný súd Komárno, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.