Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • K064756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ratkovský Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Smolenická 2983 / 18, 85105 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1987
Obchodné meno správcu: LexCreditor k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Laurinská 3/A, 81101 Bratislava
Kotakt na správcu : +421 2 5413 1276 , info@lexcreditor.sk
Spisová značka správcovského spisu : 10K/6/2023 S1636 ZA
Spisová značka súdneho spisu : 10K/6/2023
Druh podania : Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.

Súpisová zložka majetku č. 1

byt

popis

BYT č. 5 nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu so súpisným číslom 64, vo vchode číslo Odbojárov 8, postavenom na parc. č. 11292/1, 11292/2, 11292/3, na ulici Odbojárov 8, 831 04 Bratislava, vedený Katastrálny odborom Okresného úradu Bratislava, pre katastrálne územie Nové Mesto na LV č. 3012, a k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 5914/417752.

štát

Slovenská republika

obec

Bratislava-Nové Mesto

orientačné číslo vchodu

Odbojárov 8

číslo bytu

5

číslo poschodia

1

podiel na spoločných častiach (a/alebo - na spoločných zariadeniach, a/alebo -  na príslušenstve, a/alebo - na pozemku, a/alebo -  na priľahlom pozemku)

5914/417752

názov katastrálneho územia

Nové Mesto

číslo listu vlastníctva

3012

súpisné číslo

64

parcelové číslo

11292/1, 11292/2, 11292/3

spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

hodnota zapisovaného majetku v EUR

180.000 EUR

deň zapísania majetku

03.11.2023

dôvod zapísania majetku

Majetok vo vlastníctve úpadcu

deň vylúčenia majetku zo súpisu

 

dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

 

zabezpečovacie právo - poradie prvé

Záložné právo na nehnuteľnosti

opis zabezpečovacieho práva

Zmluva o splátkovom úvere č. 5150509120 uzatvorená dňa 12.11.2018. Záložné právo vzniklo povolením vkladu Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor zo dňa 07.12.2018 pod číslom V-34319/2018.

opis zabezpečenej pohľadávky

Pohľadávka vznikla na základe Zmluvy o splátkovom úvere č. 5150509120 zo dňa 12.11.2018, na základe ktorej bol poskytnutý Splátkový úver vo výške 108 800,00 EUR.

výška zabezpečenej pohľadávky

93.227,07 EUR

zápis v zozname pohľadávok

1.

označenie zabezpečeného veriteľa

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, SR, IČO: 00 151 653

LexCreditor k.s.