Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • K064738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Bihari
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: s. č. 25, 935 69 Plavé Vozokany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1974
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu: Štefánikova 34, 94901 Nitra
Kotakt na správcu : a-k@duran.sk, 0903/756820
Spisová značka správcovského spisu : 31OdK/221/2023 S1409
Spisová značka súdneho spisu : 31OdK/221/2023
Druh podania : Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditors

(es) „ Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables “

(cs) „ Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty “

(da) „ Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne “

(de) „ Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten “

(et) „ Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad “

(en) „ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed “

(fr) „ Invitation a produire une créance. Délais a respecter “

(it) „ Invito all´insinuazione di un credito. Termine da osservare “

(lv) „ Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero “

(lt) „ Kvietimas pateikti reikalavima. Privalomieji terminal “

(hu) „ Felhívas követelés bejelentésére. Betartandó határidők “

(mt) „ Stedina ghal preżentazzjoni ta´talba. Limiti taż-żmien li ghandom jigu osservati “

(nl) „ Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen “

(pl) „ Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów “

(pt) „ Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar “

(sk) „ Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny “

(sl) „ Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati “

(fi) „ Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat “

(sv) „ Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta “

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako správca Dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra spis. zn. 31OdK/221/2023-22 zo dňa 06.11.2023, zverejneným v Obchodnom vestníku OV č. 215/2023 dňa 10.11.2023, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Július Bihari, nar. 27.05.1974, trvalý pobyt s. č. 25, Plavé Vozokany, Slovensko (ďalej len „Dlžník“) a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra.

According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of 20th May 2015 on Insolvency proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court Nitra No. 31OdK/221/2023-22, dated November 6th 2023, published in Commercial Journal No. 215/2023 on November 10th 2023, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Július Bihari, born 27.05.1974, with address s. č. 25, Plavé Vozokany, Slovakia (hereinafter as the „Debtor“) and simultaneously appointed JUDr. Marek Ďuran, head office Štefánikova 34, 949 01 Nitra as the Bankruptcy trustee of the Debtor.

Konkurz na majetok Dlžníka je vyhlásený dňom 11.11.2023.

The bankruptcy of the debtor´s estate has been declared on 11th November 2023.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZoKR“) sa pohľadávka uplatňuje v konkurze prihláškou (§ 166a ods. 2 ZoKR). Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára podľa čl. 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20.05.2015. Prihláška musí byť správcovi doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak návrh podáva zástupca dlžníka, k návrhu musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie dlžníka pri prihlasovaní pohľadávky v konkurze, ktoré musí byť autorizované dlžníkom, inak sa naň neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the „BRA“), the claim shall be alleged by an application (§ 166a sec. 2 BRA). The application is submitted to the Bankruptcy trustee electronically using the appropriate form according to Art. 55 Regulations of the European Parliament and the Council (EU) No. 2015/848  of 20th May 2015. The application must be delivered to the Bankruptcy Trustee within the basic application period within 45 days from the declaration of bankruptcy. If the proposal is submitted by the debtor's representative, the power of attorney to represent the debtor when filing a claim in bankruptcy must be attached and authorized by the debtor, otherwise it will not be considered.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v registri úpadcov s uvedením okolnosti, že prihláška bola podaná po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

If the creditor delivers the application to the Bankruptcy trustee later, the application is taken into account, but the creditor cannot perform voting rights and other rights associated with lodged claim. The creditor´s right to proportional satisfaction is not affected by this; however, it can only be satisfied from the proceeds included in the schedule of a general substance, which intention to make out it was announced in the Commercial Journal after the application was delivered. The Bankruptcy trustee will publish the entering of such a claim in the list of claims in the Register of bankrupts, stating the fact that the application was submitted after the basic application deadline.

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne uplatniť zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na zabezpečovacie právo neprihliada. Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ. Ak sa prihlási len neskorší zabezpečený veriteľ, zaťažený majetok podlieha konkurzu iba vtedy, ak z neho možno predpokladať uspokojenie aj zabezpečeného veriteľa s neskorším zabezpečovacím právom. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná predpísaným spôsobom a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.

In the case of secured claims, the security right must be properly applied in the application within the basic registration period of 45 days from the declaration of bankruptcy, otherwise, the secured claim is not taken into account. Loaded property forms the bankruptcy entity if the preferred secured creditor is registered. If only a later secured creditor is registered, the loaded property is the entity of the bankruptcy if it is possible to assume also the satisfaction of a secured creditor with a later security right. Creditor who has a claim against another person different from Debtor, can also register its claim if it is secured with security right applicable to the estate of Debtor, lodge its claims in the same way. The application has to be submitted in the prescribed manner and fulfilled the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.

Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko veriteľa alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj veriteľa a Dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.

The application of creditor´s claim must contain the Information about the name, surname and the address of the creditor and Debtor or the Information about business name, place of business or registered office, identification number or other identification data of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate, total amount of claim. Creditors with claims secured with securites also fill in the application form which has to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately. The lodgment of the claim shall bear the heading „Prihláška pohľadávky“.

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EUR currency. If the  claim is not logged in the EUR, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not stated by European central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by bankruptcy trustee with professional diligence.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedenie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

Documents proving the Information provided in the application of claim have to be enclosed to the Application of claim. In case if a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

In case the creditor does not have the residence or seat or affiliation of the company in Slovak republic, a representative with an address or a seat in Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. The application form, which was delivered to trustee or Court cannot be corrected or amended.

Táto výzva sa vzťahuje na každého zahraničného veriteľa, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v Únii v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.

This invitation applies to any foreign creditor who is habitually resident, domiciled or registered in the Union according to the Regulation (EU) No. 2015/848 dated 20th May 2015.

 

V Nitre dňa 10.11.2023 / In Nitra on 10th November 2023

JUDr. Marek Ďuran, správca / Bankruptcy trustee