Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • K064694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Danihel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Majcichov 80, 91922 Majcichov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1954
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu: Bučany 258, 91928 Bučany
Kotakt na správcu : vidlicka.lukas@gmail.com, 0904 688 635
Spisová značka správcovského spisu : 20OdK/105/2023 S1607
Spisová značka súdneho spisu : 20OdK/105/2023
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Vidlička, správca v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Danihel, narodený 17.12.1954, trvale bytom Majcichov 80, 919 22 Majcichov, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Bučany 258, 919 28 Bučany, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9,00 do 15,00 hod. Termín si odporúčam dohodnúť vopred na tel. č.: 0904 688 635 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu: vidlicka.lukas@gmail.com.

JUDr. Lukáš Vidlička, Správca