Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • R125290
OBCHODNÉ MENO: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 196/B
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 
IČO: 00 151 700
DEŇ ZÁPISU: 12.11.1991
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých odvetví v rozsahu : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b ) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko.
2. vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia,
3. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov,
4. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov.
5. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia
6. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu
7. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Todor Todorov, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri starej prachárni 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 11.06.1963, Deň vzniku funkcie: 04.03.2020
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mag. Robert Altfahrt - Riedler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Donaufelder Str. 233/25, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 29.04.1984, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Venelin Angelov Yanakiev, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Makedonia 70, Názov obce: Varna, PSČ: 9002 , Štát: Bulharská republika , Dátum narodenia: 14.06.1973, Deň vzniku funkcie: 02.12.2022
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Juraj Dlhopolček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 688/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 25.04.1979, Deň vzniku funkcie: 01.07.2023
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Paška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klemensova 2520/13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 18.08.1967, Deň vzniku funkcie: 25.10.2023
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: Savoula Demetriou, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanselmayergasse 20-22 /2 /1, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1130 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 10.07.1964, Deň vzniku funkcie: 21.04.2021
Meno a priezvisko: Mario Ferrero, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schöffelgasse 11/4, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1180 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 06.05.1971, Deň vzniku funkcie: 22.04.2022
Meno a priezvisko: JUDr. Radovan Nárožný, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alexandra Nográdyho 561/2, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 20.04.1977, Deň vzniku funkcie: 01.06.2022
Meno a priezvisko: Petros Papanikolaou, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arsenalstraße 14 /1301, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 03.10.1962, Deň vzniku funkcie: 22.04.2023
Meno a priezvisko: Petr Sosík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kališnická 2889/14, Názov obce: Praha 3, PSČ: 130 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 04.08.1977, Deň vzniku funkcie: 22.04.2023
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Repiský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hronská Dúbrava 60, Názov obce: Trnavá Hora, PSČ: 966 11 , Dátum narodenia: 02.11.1968, Deň vzniku funkcie: 05.11.2023
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  32 531 780,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  32 531 780,000000 EUR
AKCIE
Počet: 3238630 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  6,000000 EUR 
Počet: 20 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:   480 000,000000 EUR 
Počet: 3500000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1,000000 EUR 
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 31.10.1991 podľa § 17, 25, 62, a 63 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Starý spis: Sa 319 Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 25.3.1993. Valné zhromaždenie konané dňa 16.2.1994, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou. Mimoriadné valné zhromaždenie konané dňa 10.12.1994, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.6.1994 spísaná notárskou zápisnicou č. N 101/94. Notárska zápisnica č. N 106/95 zo dňa 15.6.1995. Zápisnica č. 4/96 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 24.4.1996. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 10.6.1996, ktorého priebeh bol overený notárskou zápisnicou č. N 99/96, Nz 99/96 zo dňa 10.6.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Uznesenie mimoriadného zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.6.1996. Menovací dekrét zo dňa 1.7.1996. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 3.7.1996, zápisnica č. 7 dozornej rady zo dňa 28.8.1996, zápisnica zo dňa 10.12.1994 z mimoriadného valného zhromaždenia. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.5.1997, notárska zápisnica N 217/97, Nz 216/97 zo dňa 28.5.1997a stanovy spoločnosti, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č. 6/97 zo dňa 11.6.1997. Notárska zápisnica N 72/98, Nz 72/98 spísaná dňa 17.2.1998 notárom JUDr. Stanislavom Bauerom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 17.2.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti. Uznesenie č. 4/15 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.4.1998, uznesenie č. 6/3 z mimoriadného zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.6.1998, uznesenie č. 6/2 písm. a), b), zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.6.1998, vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb členov dozornej rady Slevenskej poisťovne, a.s. Bratislava volených zamestnancami zo dňa 27.5.1998, protokol o výsledku volieb členov dozornej rady Slovenskej poisťovne, a.s. zo dňa 27.5.1998 a zápisnica č. 7/1998 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.6.1998 - uznesenie 7/13.
2. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.7.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 343/98, Nz 273/98.Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.10.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 465/98, Nz 363/98. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 28.10.1998. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 11.12.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 554/98, Nz 445/98. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady a predstavenstva konaného dňa 11.12.1998.
3. Na valnom zhroamaždení dňa 14.9.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 400/99, Nz 400/99 napísanej dňa 14.9.1999 notárom JUDr. Floriánovou bola schválené zmena stanov.
4. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1040/99, Nz 982/99 zo dňa 6.12.1999 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmena stanov.
5. Zmeny v orgánoch spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, konanom dňa 6.12.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 1040/99, Nz 982/99 spísaná notárom JUDr. Ivanom Macákom. Zápisnica č.6/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 6.3.2000. Zápisnica č.7/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 20.3.2000. Zápisnica č.11/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 20.4.2000. Zápisnica č.16/2000 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 12.6.2000.
6. Notárska zápisnica N 288/2001 Nz 279/2001 zo dňa 10.7.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a zvýšenie základného imania.
7. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11. 3. 2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 137/02, Nz 131/02 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
8. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Vladimíra Vrtiaka CSc. - 6.3.2002 a JUDr. Vladimíra Hudeca dňom 6.2.2002. Výpis z uznesenia č. 4/2002 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 6.2.2002. Výpis zo zápisnice č. 7/2002 zo zasaadnutia Dozornej rady zo dňa 28.5.2002.
9. Zmena stanov spoločnosti a zmeny v orgánoch spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.7.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 372/02, N 358/02 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Zmena stanov spoločnosti a zmeny v orgánoch spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.09.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 452/02, N 434/02 spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Výpis zo zápisnice č. 10/2002 zo zasadnutia dozornej rady dňa 19.07.2002, na ktorom bolo prerokované odstúpenie členov dozornej rady zo svojej funkcie, ako aj odstúpenie člena predstavenstva zo svojej funkcie. Výpis uznesenia zo zápisnice č. 29/2002 zo zasadnutia predstavenstva dňa 22.07.2002, na ktorom bol zvolený podpredseda predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.07.2002 na ktorom prebehla voľba predsedu dozornej rady a bolo prerokované odstúpenie člena predstavenstva z funkcie. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 08.08.2002, na ktorom prebehla voľba člena predstavenstva. Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 05.11.2002. Notárska zápisnica N 452/02, N 434/02 zo dňa 10.09.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov.
10. Spoločnosť Allianz poisťovňa, a.s. so sídlom Lazaretská 12, 813 73 Bratislava , IČO: 35 703 008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1197/B zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B, ktorá je jej právnym nástupcom. Celé imanie spoločonosti Allianz poisťovňa, a.s. jej práva, záväzky, pohľadávky i neznáme preberá ku dňu jej výmazu t.j. ku dňu 1.1.2003 z obchodného registra spoločnosť Slovenská poisťovňa, a.s. Zrušenie spoločnosti Allianz a jej zlúčenie so spoločnosťou Slovenská poisťovňa, a.s. bolo schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 13.12.2002, na ktorom bola schválená aj zmluva o zlúčení zo dňa 13.12.2002. Zmena obchodného mena ( pôvodné Slovenská poisťovňa, a.s. ) a zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 745/02, Nz 721/02 z dňa 13.12.2002.
11. Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 15.12.2002. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 31.12.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva JUDr. Imricha Feketeho CSc. dňa 15.12.2002. Zápisnica č. 43a /2002 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Manuela Bauera dňa 31.12.2002. Doložka k notárskej zápisnice N 745/02, N 721/02 spísaná dňa 26.2.2003. Uznesenie dozornej rady zo dňa 10.3.2003. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 11.3.2003.
12. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2002.Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č 6k UFT - 019/2003/STPO - zo dňa 27.1.2003 právoplatné 29.1.2003 - súhlas s prokuristami.
13. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 9.6.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní prokúry. Zmena stanov spoločnosti a zmena v orgánoch spoločnosti, ktoré boli schválené na riadnom valnom zhromaždení dňa 20.8.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 787/03, NZ 72386/03 spísaná notárkou JUDr. Danielom Šikutovou.
14. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20. 10. 2003.
15. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 393/04 Nz 55828/04 dňa 01.07.2004 notárom JUDr. Danielou Šikutovou, zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 07.07.2004.
16. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady per rollam zo dňa 19.8.04. Funkcia člena dozornej rady Ch. S. Műllera zaniká dňa 31.8.2004.
17. Výpis z uznesenia predstavenstva spoločnosti zo dňa 23.08.2004. Výpis z uznesenia predstavenstva spoločnosti zo dňa 06.09.2004. Odvolanie prokúry udelenej JUDr. Magde Stankovej ku dňu 06.09.2004.
18. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady písomnou cestou (per rollam) zo dňa 18.02.2005. Funkcia člena predstavenstva Mag.Christopha Mareka skončila 28.02.2005.
19. Notárska zápisnica N 154/2005, Nz 31562/2005, NCRls 31176/2005 zo dňa 08.07.2005 - osvedčenie priebehu valného zhromaždenia, konaného dňa 30.06.2005 - odvolanie a voľba člena dozornej rady.
20. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 09.01.2006.
21. Notárska zápisnica č. N 344/2006, Nz 27404/2006 zo dňa 11.07.2006 spísaná notárkou JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
22. Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 07.08.2006.
23. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 19.03.2007.
24. Notárska zápisnica N 289/2007, 27139/2007, NCRls 26971/2007 zo dňa 10.07.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 22.6.2007.
25. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.2007.
26. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.06.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 317/2008, Nz 28797/2008, NCRls 28502/2008 spísanej dňa 04.07.2008.
27. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 23.07.2008.
28. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady per rollam zo dňa 05.02.2009.
29. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2009.
30. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.11.2009.
31. Uznesenie dozornej rady zo dňa 10.2.2010.
32. Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia č. N 243/2010, Nz 23793/2010, NCRls 24168/2010 zo dňa 22.06.2010.
33. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 04.08.2010.
34. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 15.06.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 386/2011 Nz 23763/2011 zo dňa 28.06.2011.
35. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 20.12.2011.
36. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 30.03.2012.
37. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.03.2012.
38. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.06.2012 spísané vo forme notárskej zápisnice N 634/2012 Nz 23501/2012 zo dňa 28.06.2012.
39. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.10.2012.
40. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.12.2012.
41. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.07.2013.
42. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.01.2014.
43. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.07. 2014.
44. Notárska zápisnica N 1376/2014, Nz 60089/2014, NCRls 60998/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2014.
45. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 30.04. 2015.
46. Notárska zápisnica N 518/2015, Nz 23608/2015, NCRls 24140/2015 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 06.07.2015.
47. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.10.2015.
48. Vyhlásenie výsledkov volieb členov dozornej rady zo dňa 05.11.2015.
49. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 17.02.2016.
50. Uznesenie predstavenstva zo dňa 25.4.2016.
51. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.4.2016.
52. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 30.05.2016.
53. Deň skončenia funkcie člena dozornej rady Alexandera Protsenka - 26.6.2018.
54. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 373/2019, Nz 21701/2019, NCRls 22214/2019 zo dňa 09.07.2019.