Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • K064835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavík Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ľ. Štúra 442/6, 08901 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1969
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu: Tatranské námestie 3, 05801 Poprad
Kotakt na správcu : spravca@ledecky.sk, 0903 286 246
Spisová značka správcovského spisu : 8OdK/131/2023 S1733
Spisová značka súdneho spisu : 8OdK/131/2023
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Michal Slavík, nar. 14.09.1969, trvale bytom Ľ. Štúra 442/6, 089 01 Svidník (ďalej len „dlžník“), oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu dlžníka vedeného pod sp. zn.: 8OdK/131/2023 S1733 nahliadať v kancelárii správcu na Tatranskom námestí 3, 058 01  Poprad, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.30 hod do 12.30 hod a od 13.00 do 16.00 hod., po predchádzajúcom dohovore na tel. čísle +421 903 286 246 alebo e-mailom spravca@ledecky.sk.

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca