Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • K064862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bendiková Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Šindliar 104, 08236 Šindliar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1991
Obchodné meno správcu: IKC - správca, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Duchnovičovo nám. 1, 08001 Prešov
Kotakt na správcu : spravca@ikc.sk, 0911/731 454
Spisová značka správcovského spisu : 7OdK/319/2023 S2056
Spisová značka súdneho spisu : 7OdK/319/2023
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 17.10.2023, sp. zn.: 7OdK/319/2023, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Nataša Bendiková, nar. 22.11.1991, trvale bytom 082 36 Šindliar 104 (ďalej len „dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu IKC - správca, k. s., so sídlom kancelárie Duchnovičovo nám. 1, Prešov 08001, IČO: 54335442. Značka správcu S2056. Zverejnené v OV č. 203/2023, dňa 24.10.2023.

Správca majetku dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 9:00 hod. do 13:00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0911 731 454, prípadne na adrese kancelárie správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: spravca@ikc.sk.

V Prešove, dňa 9.11.2023
IKC - správca, k. s.
JUDr. Ivana Križová Červenáková, komplementár