Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • K064810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Boženy Nemcovej 1 , 09301 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35810807
Obchodné meno správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Slánska 20A, 08006 Prešov
Kotakt na správcu : presov@irkr.sk, 0908/989 977
Spisová značka správcovského spisu : 2R/4/2013 S1436
Spisová značka súdneho spisu : 2R/4/2013
Druh podania : Iné zverejnenie

Dňa 21.06.2022 bolo v Obchodnom vestníku MS SR č. 119/2022 pod značkou záznamu K036838  správcom I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s., so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 35 810 807 (ďalej len „Úpadca“) zverejnené doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú položku majetku por. č. 115 podľa ustanovenia § 80 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) - majetok zapísaný na základe určenia neúčinnosti právneho úkonu Úpadcu súdom.

Správca Úpadcu týmto zverejňuje aktualizáciu majetku zapísaného pod súpisovou položkou majetku por. č. 115 tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov Úpadcu, nasledovne:

Súpisová položka majetku por. č.  115:

Peňažná pohľadávka:

Dlžník: Miloš Sitár, nar. 17.10.1974, bytom Bakošova 40, 841 03 Bratislava (ďalej len „Dlžník“).

Právny dôvod vzniku: Právoplatným a vykonateľným rozsudkom Krajského súdu v Prešove, sp. zn. 7CoKR/3/2021, zo dňa 15.07.2021, v spojení s právoplatným a vykonateľným rozsudkom Okresného súdu Prešov č.k. 1Cbi/82/2014-669 zo dňa 4.11.2020, a s opravným uznesením č.k. 1Cbi/82/2014-713 zo dňa 15.4.2021, bola v tzv. odporovacom konaní súdom určená neúčinnosť kúpnej zmluvy zo dňa 10.12.2008 (ďalej len „Kúpna zmluva“ a „Súdne konanie“) voči konkurzným veriteľom v konkurznej veci Úpadcu a žalovaný (Miloš Sitár) bol zároveň zaviazaný na zaplatenie peňažnej náhrady v sume 151.000,- Eur v prospech všeobecnej konkurznej podstaty Úpadcu, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Peňažná pohľadávka Úpadcu voči Dlžníkovi predstavuje sumu v nominálnej výške 51.418,25 Eur ako ponížená čiastka súdom priznanej peňažnej náhrady, ktorá zodpovedá rozdielu medzi priznanou peňažnou náhradou (151.000,- Eur) v odporovacom konaní a uhradenou kúpnou cenou (99.581,75 Eur) zo strany Dlžníka ako kupujúceho za prevod bytu od Úpadcu ako predávajúceho titulom súdom judikovanej neúčinnej Kúpnej zmluvy (bližšia špecifikácia bytu v zmysle Kúpnej zmluvy), ktorú je Dlžník povinný uhradiť v prospech všeobecnej konkurznej podstaty Úpadcu ako časť z judikovaného nároku Úpadcu. Nominálna hodnota peňažnej pohľadávky: 51.418,25 Eur, Súpisová hodnota (aj mena): 5.141,83 Eur.

Dôvod aktualizácie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou položkou majetku   por. č. 115: Správca pristúpil k poníženiu peňažnej pohľadávky titulom súdom priznanej peňažnej náhrady vo výške 151.000,- Eur v Súdnom konaní  na sumu v nominálnej výške 51.418,25 Eur s ohľadom práva Dlžníka vyplývajúcemu z ust. § 64 ZKR pri zohľadnení skutočnosti preukázanej v Súdnom konaní – úhrada kúpnej ceny za byt ako predmet prevodu podľa Kúpnej zmluvy vo výške 99.581,75 Eur, v ktorej sa kryje peňažná náhrada priznaná v Súdnom konaní. Peňažná pohľadávka Úpadcu voči Dlžníkovi nebola doposiaľ uhradená ani len v čiastočnom rozsahu, napriek písomnej výzve správcu adresovanej Dlžníkovi.

Dátum vypracovania aktualizácie súpisovej hodnoty majetku Úpadcu pri súpisovej položke majetku por. č.  115: 10.11.2023

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca