Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • X074022
Súdny exekútor: Mgr. Ivan Jambor
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Farská
Orientačné/súpisné číslo: 5
Názov obce: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0376519802
Orientačné/súpisné číslo: ivan.jambor@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Richard Miškovič
IČO/Dátum narodenia: 23.5.1996
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Kukučínova
Orientačné/súpisné číslo: 533/22
Názov obce: Šaľa
PSČ: 92701
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 271EX780/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 271EX780/22, oprávnený: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 35807598, zast.: JUDr. Katarína Hegedüšová, Majerníkova 3/A, 841 05 Bratislava-Karlova Ves , povinný: Richard Miškovič , Kukučínova 533/22, 927 01 Šaľa, nar. 23.05.1996, exekučný titul č. 35Csp/221/2019 zo dňa 27.05.2020; č.35Csp/221/2019 zo dňa 16.05.2022, ktoré vydal Okresný súd Galanta, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.