Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • X073917
Súdny exekútor: JUDr. Alena Bohovičová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Ul. 29. Augusta
Orientačné/súpisné číslo: 16
Názov obce: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 048/4144749
Orientačné/súpisné číslo: alena.bohovicova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Milan Červeň st.
IČO/Dátum narodenia: 46181296
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Obec Banská Belá
Orientačné/súpisné číslo: 0
Názov obce: Banská Belá
PSČ: 96615
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 6EX 622/23
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 6EX 622/23 vykonávanom na základe exekučného titulu platobný rozkaz č.27Csp/19/2020 zo dňa 11.03.2020, vykonateľný 03.07.2020, ktorý vydal Okresný súd Žiar nad Hronom a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6123368845, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.08.2023 proti povinnému: Milan Červeň st., Obec Banská Belá 0, Banská Belá, IČO 46181296, nar. 26.10.1963 v prospech oprávneného: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47232480 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.