Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • K064718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škultétiová Angelika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Bíňa 472, 94356 Bíňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1977
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu: Školská 3, 94901 Nitra
Kotakt na správcu : barat@bog.sk, info@bog.sk, 037/6 512 745
Spisová značka správcovského spisu : 32OdK/162/2023 S1182
Spisová značka súdneho spisu : 32OdK/162/2023
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU

Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty dlžníka: Angelika Škultétiová, nar. 19.06.1977, bytom 943 56 Bíňa 472, podnikajúci pod obchodným menom: Angelika Škultétiová, s miestom podnikania 943 56 Bíňa 472, IČO: 51 035 481, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Správca vykonaným šetrením zistil, že dlžníkovi nepatrí žiadny majetok, ktorý podlieha konkurzu, preto správca nevyhotovuje ani súpis. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Ladislav Barát, správca