Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • X073889
Súdny exekútor: JUDr. Ing. Bohumil Husťák
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Žriedlova
Orientačné/súpisné číslo: 3
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 055-6256217
Orientačné/súpisné číslo: euhustak@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Milan Sokol
IČO/Dátum narodenia: 43485588/23.12.1983
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Ovručská
Orientačné/súpisné číslo: 1/697
Názov obce: Košice-Dargovských hrdinov
PSČ: 04022
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 64EX 432/23
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 64EX 432/23 vykonávanom na základe exekučného titulu rozsudok č.35Csp/254/2020 zo dňa 23.03.2021, právoplatný 08.05.2021, vykonateľný 12.05.2021, ktorý vydal Okresný súd Košice I; uznesenie č.35Csp/254/2020 zo dňa 31.05.2021, právoplatný 29.06.2021, vykonateľný 03.07.2021, ktorý vydal Okresný súd Košice I a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6123324376, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.06.2023 proti povinnému: Milan Sokol, Ovručská 1/697, Košice-Dargovských hrdinov, IČO 43485588, nar. 23.12.1983 v prospech oprávneného: Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, 043 26 Košice, IČO: 31701914 zast. Advokátska kancelária JUDr. Peter Frajt, Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 47240369 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.