Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • X073906
Súdny exekútor: JUDr. Ing. Bohumil Husťák
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Žriedlova
Orientačné/súpisné číslo: 3
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 055-6256217
Orientačné/súpisné číslo: euhustak@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: František Rudy
IČO/Dátum narodenia: 01.10.1968
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Bašťovanského
Orientačné/súpisné číslo: 12/881
Názov obce: Košice-Dargovských hrdinov
PSČ: 04022
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 64EX 523/23
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 64EX 523/23 vykonávanom na základe exekučného titulu platobný rozkaz č.36csp/68/2021 zo dňa 04.10.2021, právoplatný 03.11.2021, vykonateľný 03.11.2021, ktorý vydal Okresný súd Košice I a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6123350931, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.07.2023 proti povinnému: František Rudy, Bašťovanského 12/881, Košice-Dargovských hrdinov, nar. 01.10.1968 v prospech oprávneného: Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, 043 26 Košice, IČO: 31701914 zast. Advokátska kancelária JUDr. Peter Frajt, Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 47240369 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.