Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • K064831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Karpatská 8, 08001 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1972
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu: Staničná 9, 05951 Poprad - Matejovce
Kotakt na správcu : zoldosova.anna@gmail.com, 0905 389 040
Spisová značka správcovského spisu : 7OdK/294/2023 S1537
Spisová značka súdneho spisu : 7OdK/294/2023
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca majetku dlžníka, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, týmto vo vyššie označenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) v spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu veriteľmi, ktorí uplatnia svoje právo poprieť prihlásenú pohľadávku iného veriteľa.

Podľa ustanovenia § 32 odsek 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Číslo bankového účtu: IBAN: SK18 0900 0000 0004 9434 9412.

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca