Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • K064705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Madový
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ulica Juraja Kréna 6312 / 29, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1992
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu: Piaristická 46, 91101 Trenčín
Kotakt na správcu : advokat@ak-birosova.sk, 032/6513811
Spisová značka správcovského spisu : 38OdK/257/2023 S106
Spisová značka súdneho spisu : 38OdK/257/2023
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu       

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 06.06.2023, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu  a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 07.11.2023 , dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.

Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, podľa § 167 v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ustanovené v § 167t ods. 1 ZKR oznamuje  v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.                     

                              Týmto oznámením  správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Marián Madový  ,  nar. 10.09.1992 , trvale bytom Ulica Juraja Kréna 6312/29 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom ,   Slovenská republika, vedený pod spis. zn. 38OdK/257/2023    z  r u  š u j e .