Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • X074117
Súdny exekútor: JUDr. Dušan Kormaník
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Námestie gen. Štefánika
Orientačné/súpisné číslo: 529/4
Názov obce: Stará Ľubovňa
PSČ: 06401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 052/42 83 471
Orientačné/súpisné číslo: dusan.kormanik@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Martin Hovančík
IČO/Dátum narodenia: 17.09.1977
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Oľšov
Orientačné/súpisné číslo: 0
Názov obce: Oľšov
PSČ: 08276
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 202EX713/23
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní vedenom pod sp. zn. 202EX713/23 v prospech oprávnených: Hovančíková Laura, nar.:19.01.2004, Oľšov, Oľšov 103, voči povinnému: Hovančík Martin, nar, 17.09.1977, Oľšov, Oľšov, na základe vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie, a to: rozhodnutie súdu č.28P/149/2019 zo dňa 20.01.2020, vykonateľný 26.02.2020, ktorý vydal Okresný súd Prešov, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa ust. §61b. ods.3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku.