Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • X073934
Súdny exekútor: JUDr. Ing. Ivan Šteiner
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Lipová
Orientačné/súpisné číslo: 7
Názov obce: Nové Mesto nad Váhom
PSČ: 915 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 032/7710041
Orientačné/súpisné číslo: executor@slovanet.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ružena Mišurová
IČO/Dátum narodenia: 19.02.1989
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Okružná
Orientačné/súpisné číslo: 293/16
Názov obce: Dubnica nad Váhom
PSČ: 018 41
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 263EX 332/23
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnej veci 263EX 332/23, oprávnený: Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava 1, IČO: 35831154, zast. JUDr. Ján Šoltés, Mýtna 48, 821 08 Bratislava, IČO: 37927795, povinný: Mišurová Ružena, Okružná 293/16, 018 41 Dubnica nad Váhom, nar. 19.2.1989 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 EP doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku. JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. súdny exekútor