Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • X074029
Súdny exekútor: Mgr. Ivan Jambor
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Farská
Orientačné/súpisné číslo: 5
Názov obce: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0376519802
Orientačné/súpisné číslo: ivan.jambor@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Róbert Lebó
IČO/Dátum narodenia: 20.4.1970
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: -
Orientačné/súpisné číslo: 169
Názov obce: Semerovo
PSČ: 94132
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 271EX1181/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 271EX1181/22, oprávnený: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava- Petržalka, povinný: Róbert Lebó, 941 32 Semerovo č. 169, IČO: 40353141, nar. 20.04.1970, exekučný titul č. 2207011013 zo dňa 11.01.2022, č.2207214313 zo dňa 24.10.2022, vydaného Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.