Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • K064733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lovich Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Semerovo 537, 94132 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1980
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu: Podzámska 32, 94002 Nové Zámky
Kotakt na správcu : anetaponesz@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 32OdK/89/2023 S1321
Spisová značka súdneho spisu : 32OdK/89/2023
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

 

Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Podzámska 32 940 02 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka – Ľudovít Lovich, nar. 22.05.1980, bytom 941 32 Semerovo 537, podnikajúci pod obchodným menom : Ľudovít Lovich, s miestom podnikania 941 32 Semerovo 537, IČO: 46 387 871, Slovenská republika, pod spisovou značkou správcovského spisu 32OdK/89/2023 S1321, v súlade s ust. § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 148/2023 dňa 03.08.2023.

 

Predmetom ponukového konania je: Popis:

Hnuteľný majetok

 

2. motorové vozidlo RENAULT MEGANE , rok výroby 1999, VIN VF 1BA0R/BA0R05 , AB hatchback, farba: zelené metalíza pastelová, EVČ: NZ 071FR , v stave pojazdnom , súpisová hodnota 400,- Eur.

 

3. motorové vozidlo VOLVO V40 V/VW13VW1223 , rok výroby 1998, VIN YV1VW1223WF206552 , EVČ: NZ 348HJ , AC KOMBI, čierna farba, v stave pojazdnom so závadami , súpisová hodnota 300,- Eur.

 

 

Podmienky III. kola verejného ponukového konania:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá elektronicky do elektronickej schránky správcu, alebo písomne, a to doporučenou zásielkou na adresu kancelárie správcu – Ing. Aneta Ponesz, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením "PONUKA - konkurz 32OdK/89/2023- neotvárať", do 30.11.2023 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú v zverejnení.

2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 30.11.2023 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.

3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.

4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva, návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK96 0900 0000 0051 5458 3707, číslo bankového účtu na vrátenie kúpnej ceny.

5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK96 0900 0000 0051 5458 3707, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu musí byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 30.11.2023 do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.

6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu. O výsledku vyhodnotenia ponúk budú záujemcovia oboznámení do 5 dní od vyhodnotenia ponúk.

7) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.

8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.

9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.

10) Záujemca svojou ponukou súčasne udeľuje správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.

11) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.

12) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0908 764124, príp. cez e-mail: anetaponesz@gmail.com.

 

Ing. Aneta Ponesz, správca