Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • K064824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grondzár Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Palárikova 1609 / 8, 06901 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1973
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu: Námestie slobody 2, 06601 Humenné
Kotakt na správcu : peternizky.spravca@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 8OdK/145/2023 S1345
Spisová značka súdneho spisu : 8OdK/145/2023
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 8OdK/145/2023 zo dňa 12.10.2023 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Milan Grondzár, nar. 14.11.1973, trvale bytom Palárikova 1609/8, 069 01 Snina, a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Peter Nízky, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1345 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 199/2023  dňa 18.10.2023.

V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v IBAN: SK34 1100 0000 0026 2355 0550, vedeného v TATRABANKE a.s., pobočka Humenné, na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Milan Grondzár.

Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. § 32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

 

JUDr. Peter Nízky, správca