Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • K064678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nitrianska 1933/16, 927 05 Šaľa - Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1966
Obchodné meno správcu: K/V insolvency, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Kotakt na správcu : +421904961235, kvinsolvency@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 36OdK/191/2022 S1869
Spisová značka súdneho spisu : 36OdK/191/2022
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Mária Oláhová, narodená: 17.12.1966, trvale bytom: Nitrianska 1933/16, 927 05 Šaľa – Veča, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 36OdK/191/2022, týmto oznamuje, že do správcovského spisu 36OdK/191/2022 S1939, je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, a to v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné dohodnúť vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle: 0904 961 235 alebo e-mailom na kvinsolvency@gmail.com.

V Gbeloch, dňa 10.11.2023

K/V insolvency, k.s., správca