Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • K064645
Spisová značka: 40K/13/2022
Druh: Rozhodnutie
Hlavička: Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AMALTHEIA s. r. o., so sídlom Olbrachtova 3, 911 01 Trenčín, IČO 36 352 551, ktorého správcom je Divko správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO 55 130 429, značka správcu S2083, takto
Rozhodnutie: I. Opravuje sa poučenie uznesenia tunajšieho súdu č. k. 40K/13/2022-260 zo dňa 02.11.2023 tak, že správne znie: ,,Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)“ II. V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č. k. 40K/13/2022-260 zo dňa 02.11.2023 nezmenené.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 355 ods. 2 CSP)
Autor
Okresný súd Trenčín dňa 9.11.2023
JUDr. Hana Hubináková,
Dlžník
Názov : AMALTHEIA s.r.o.
IČO : 36352551
Adresa : Olbrachtova 3, Trenčín 91101 Slovenská republika
Subjekt konania
Názov : AMALTHEIA s.r.o.
IČO : 36352551
Adresa : Olbrachtova 3, Trenčín 91101 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Mesto Považská Bystrica
IČO : 00317667
Adresa : Centrum 2/3, Považská Bystrica 01701 Slovenská republika
Názov : AMALTHEIA s.r.o.
IČO : 36352551
Adresa : Olbrachtova 3, Trenčín 91101 Slovenská republika