Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 218/2023
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Dražby - Správcovia dane
 • Deň vydania:
 • 15.11.2023
 • Značka:
 • X074161
Správca dane : Prešov
Sídlo : Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov SR
Dražobná vyhláška č. :
Z. :
Správca dane zverejňuje :

                                                                           Daňový úrad Prešov

                                                               Hviezdoslavova 7, 080 01  Prešov

__________________________________________________________________________________________

Číslo daňového exekučného konania: 110000596417

Číslo: 102840743/2023

Dátum: 09.11.2023

      Daňový úrad Prešov na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Daňový poriadok") vydáva

                                                                     d r a ž o b n ú  v y h l á š k u

                                                                        na predaj nehnuteľnosti.

      Na základe právoplatného daňového exekučného príkazu na predaj nehnuteľnosti č. 100946382/2023 zo dňa 04.04.2023 vydaného Daňovým úradom Prešov sa vykonáva predaj nehnuteľnosti. Predmetom dražby je:

nehnuteľnosť vedená v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru Okresného úradu Rožňava, obec Rožňava, na liste vlastníctva č. 299, katastrálne územie Rožňava, spoluvlastnícky podiel 1/1

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

- parcelné číslo 1708, o výmere 187 m2, zastavaná plocha a nádvorie

STAVBY

- súpisné číslo 894, na parcele č. 1708, druh stavby 10, rodinný dom.

Dátum konania opakovanej dražby: 21.12.2023

Miesto konania opakovanej dražby: DÚ Prešov, pob. Poprad, Štefánikova 13, 058 01 Poprad, veľká zasadačka - č. dv. 205, 1. poschodie

Čas konania opakovanej dražby: 10:00 hod.

Vyvolávacia cena: 185.400,00 EUR, ktorá je najnižším podaním.

Obhliadka nehnuteľnosti: 12.12.2023 o 10:00 hod po predchádzajúcej dohode so správcom dane min. 2 dni vopred na tel. č. 052/7118322.

 

Podmienky opakovanej dražby:

1. Dražiteľom môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá sa preukáže platným dokladom totožnosti a jej účasť na dražbe nevylučuje osobitný predpis, alebo právnická osoba so sídlom v SR, v zastúpení štatutárnym orgánom. Tieto osoby môžu byť zastúpené zástupcom, ktorý sa musí preukázať úradne overeným plnomocenstvom. Záujemca o dražbu sa musí zaregistrovať v mieste konania dražby dňa 21.12.2023 v čase od 08:00 hod. najneskôr do 09:00 hod.

2. Správca dane dražobnú zábezpeku určuje vo výške 92.700,00 EUR, slovom deväťdesiatdvatisícsedemsto eur, ktorú je každý dražiteľ povinný zložiť prevodom na daňový exekučný účet č. SK41 8180 5010 8381 3000 0275, KS , VS SP00000025 vedený v Štátnej pokladnici alebo v hotovosti u správcu dane v termíne do 15.12.2023. Dražby sa môže zúčastniť len dražiteľ, ktorý sa najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby preukáže správcovi dane dokladom preukazujúcim zloženie dražobnej zábezpeky a to:

 • výpisom z účtu obsahujúcim údaje o odpísaní dražobnej zábezpeky z účtu dražiteľa v prospech správcu dane alebo
 • dokladom o zaplatení dražobnej zábezpeky v hotovosti.

3. Dražiteľovi, ktorý bol v dražbe neúspešný, vráti správca dane dražobnú zábezpeku v termíne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby podľa § 136 ods. 5 Daňového poriadku.

4. Príklep udelí správca dane tomu, kto urobil najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne správca dane o udelení príklepu žrebom. Ak je medzi dražiteľmi dražiteľ, uplatňujúci si predkupné právo, udelí správca dane príklep prednostne jemu. Ak je takýchto osôb viac, rozhodne správca dane o udelení príklepu žrebom.

5. Vydražiteľ je povinný uhradiť vydraženú cenu predmetu dražby (najvyššie podanie), v termíne určenom v rozhodnutí o udelení príklepu, a to prevodom na daňový exekučný účet Daňového úradu Prešov vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu SK69 8180 5009 1081 2048 4982, variabilný symbol 8770038787, špecifický symbol 39438011, alebo v hotovosti u správcu dane. Úspešnému vydražiteľovi sa započítava do ceny vydraženej nehnuteľnosti vopred zaplatená dražobná zábezpeka. Ak vydražiteľ neuhradí najvyššie podanie v termíne určenom v rozhodnutí o udelení príklepu, správca dane dražobnú zábezpeku nevráti a použije ju na úhradu nákladov podľa § 144 ods. 2 Daňového poriadku. V prípade opakovanej a opätovnej dražby tento dražiteľ dražiť nemôže. Rovnako sa tento dražiteľ nemôže zúčastniť ani konania o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky.

6. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať závady (nájomné práva, vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného predpisu a zmluvné vecné bremená). Na nehnuteľnosti viaznu tieto závady: žiadne. Závady a úžitky z nehnuteľnosti prechádzajú na vydražiteľa nadobudnutím vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

7. V zmysle § 142 Daňového poriadku sa udelením príklepu so súhlasom správcu dane môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda vydražiteľ na základe právoplatného rozhodnutia správcu dane o udelení príklepu a zaplatením najvyššieho podania v lehote určenej v tomto rozhodnutí. Ak sa zruší rozhodnutie o udelení príklepu alebo vydražiteľ v určenej lehote nezaplatí najvyššie podanie, je povinný vydraženú vec vrátiť, vydať všetky prírastky, úžitky a nahradiť škodu, ktorá vznikla na vydraženej nehnuteľnosti.

8. Ak vydražiteľ neuhradí najvyššie podanie včas alebo dražba sa nekonala z dôvodu nezáujmu dražiteľov, v zmysle § 143 Daňového poriadku správca dane nariadi opakovanú dražbu najneskôr do dvoch mesiacov od konania dražby uvedenej v tejto dražobnej vyhláške alebo od termínu stanoveného pre konanie dražby. Ak je opakovaná dražba neúspešná, môže správca dane nariadiť opätovnú dražbu.

9. Správca dane upozorňuje osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, že toto právo preukážu najneskôr pri zložení dražobnej zábezpeky a uplatniť si ho môžu len na dražbe ako dražitelia. Správca dane udelí prednostne príklep dražiteľovi uplatňujúcemu si predkupné právo. Ak je takýchto osôb viac, rozhodne správca dane o udelení príklepu žrebom. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.

10. Správca dane zruší konanie dražby ak:

 1. daňový dlžník uhradí daňový nedoplatok najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby,
 2. spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve poukáže na účet správcu dane vyvolávaciu cenu podielu, ktorý sa má dražiť a najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby predloží doklad o jeho zaplatení,
 3. iná osoba poukáže na účet správcu dane celý daňový nedoplatok bez nároku na prechod vlastníckeho práva k veci a najneskôr hodinu pred začiatkom dražby predloží doklad o jeho zaplatení.

11. Ďalšie informácie o predmete, prípadne priebehu opakovanej dražby môžete získať osobne v kancelárii č. dverí 406, pobočka Poprad na Daňovom úrade Prešov alebo telefonicky na t. č. 052/7118322.

 

 

 

 

                                                                                                        .........................................................................

                                                                                                                            JUDr. Jana Seidlová

                                                                                                                                    námestník

                                                                                                                        riaditeľa daňového úradu

                                                                                                                         úseku daňovej exekúcie