Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • X073959
Súdny exekútor: JUDr. Miroslav Zahorjan
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Hlavná
Orientačné/súpisné číslo: 6
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 055/7298427
Orientačné/súpisné číslo: miroslav.zahorjan@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Kristína Makuňová
IČO/Dátum narodenia: 06.06.1957
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Michalovce
Orientačné/súpisné číslo: 0
Názov obce: Michalovce
PSČ: 07101
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 246EX 477/23
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 246EX 477/23 vykonávanom na základe exekučného titulu platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmier schválený príslušným orgánom č.34427/2023/052624/2023/02 zo dňa 21.06.2023, vykonateľný 21.06.2023, ktorý vydal Mesto Michalovce a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6123341667, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.06.2023 proti povinnému: Kristína Makuňová, Michalovce 0, Michalovce, nar. 06.06.1957 v prospech oprávneného: Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.