Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • X074076
Súdny exekútor: Mgr. Stanislav Polák
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Moyzesova
Orientačné/súpisné číslo: 5
Názov obce: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0911239521
Orientačné/súpisné číslo: spolak@exekutorpolak.eu
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Dominik Bartoš
IČO/Dátum narodenia: 27.07.1990
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Levice
Orientačné/súpisné číslo: 0
Názov obce: Levice
PSČ: 93401
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 247EX 689/23
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 247EX 689/23, oprávnený Dominik Oravecz, Konopná 6, Levice, nar.: 04.01.2020, zast. Bronislava Oraveczová, Konopná 16, 934 01 Levice, povinný Dominik Bartoš, Levice, 934 01 Levice, nar.: 27.07.1990, exekučný titul na peňažné plnenie č. 10P/96/2022 zo dňa 28.02.2023 vydaného Okresným súdom Levice, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku. V Nitre dňa 10.11.2023