Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • K064661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FR1 a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ďumbierska 3 / 0, 83101 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48097365
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu: Lužná 6, 85104 Bratislava
Kotakt na správcu : aggmilos@gmail.com, 0948 803 830
Spisová značka správcovského spisu : B1-27K/48/2022 S1233
Spisová značka súdneho spisu : B1-27K/48/2022
Druh podania : Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ majetku Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR] Výťažok zo speňaženia [EUR] Stav Majetok tretej osoby Zabezpečenie
Pohľadávka z účtu Všeobecná podstata 3. Peňažné prostriedky na účte úpadcu 8817.92 8817.92 Speňažený   Nie