Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • K064751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horák Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Minská 4133 / 5, 03601 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1971
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Richard Koiš MBA
Sídlo správcu: Štiavnická 2018/7, 03401 Ružomberok
Kotakt na správcu : 0915/877 933
Spisová značka správcovského spisu : 10OdK/60/2022 S1300
Spisová značka súdneho spisu : 10OdK/60/2022
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca dlžníka: Ľubomír Horák, nar. 06.07.1971, trvale bytom Minská 4133/5, 036 01 Martin, podnikajúceho pod obchodným menom Ľubomír Horák, s miestom podnikania: Minská 4133/5, 036 08 Martin, IČO: 41 807 413, do funkcie ustanovený uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 26.09.2023, č.k. 10OdK/60/2022 - 43, právoplatným dňa 18.10.2023, v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, týmto oznamuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania pre účinné popretie pohľadávky veriteľa v uvedenom konkurznom konaní, a to bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, účet v tvare IBAN: SK80 8330 0000 0025 0163 1272.

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a. bolo podané na predpísanom tlačive a

b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, ako poznámku pre prijímateľa prosíme uviesť: preddavok - Horak.

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 pohľadávku možno poprieť:

a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,

b. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v registri úpadcov, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 odsek 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví. Podľa ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu. Preddavok podľa ustanovenia § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

V Ružomberku, dňa 07.11.2023

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca