Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Podanie:
  • Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • R125651
Spisová značka: 33CbR/83/2022
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Mestský súd Košice v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti: EAST TRADING s.r.o., so sídlom Hlavná 104, Košice 040 01, IČO: 44 532 211, zapísanej v obchodnom registri oddiel: Sro, vložka číslo: 22969/V, podľa ust. § 309e zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len C.m.p.), zverejňuje Oznámenie o zrušení spoločnosti. Uznesením Mestského súdu Košice zo dňa 24.8.2023, č.k. 33CbR/83/2022-32, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.9.2023. Podľa ust. § 309e C.m.p., ak rozhodnutie súdu o zrušení spoločnosti nadobudlo právoplatnosť, súd zverejní oznámenie o zrušení spoločnosti v Obchodnom vestníku.
Autor
Mestský súd Košice dňa 9.11.2023
JUDr. Ivana Vargová,
Dlžník
Názov :
IČO :
Adresa : ,
Subjekt konania
Názov : EAST TRADING s.r.o.
IČO : 44532211
Adresa : Hlavná 104, Košice 04001 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Okresný súd Košice I
IČO : 31944515
Adresa : , Slovenská republika