Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • K012043
Spisová značka: 31K/4/2012
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PhDr. Zoran Palinský, narodený: 13.03.1973, trvale bytom: Palárikova 5, 040 01 Košice, o návrhu správcu podstaty: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1198, na zrušenie konkurzu takto
Rozhodnutie: Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: PhDr. Zoran Palinský, narodený: 13.03.1973, trvale bytom: Palárikova 5, 040 01 Košice z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Autor
Okresný súd Košice I dňa 1.3.2023
JUDr. Slávka Garančovská,
Dlžník
Názov : Zoran Palinský, PhDr.
IČO :
Adresa : Palárikova 5, Košice 04001 Slovenská republika
Subjekt konania
Názov : Zoran Palinský, PhDr.
IČO :
Adresa : Palárikova 5, Košice 04001 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Zoran Palinský, PhDr.
IČO :
Adresa : Palárikova 5, Košice 04001 Slovenská republika