Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • K012256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blaženec Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obrancov mieru 1780/3, 02601 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1969
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ing. Rastislav Palutka LL.M., MBA
Sídlo správcu: Uhoľná 592/2, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : palutka@oddlzovacia.sk, 0903 803 939
Spisová značka správcovského spisu : 9OdK/14/2023 S1832
Spisová značka súdneho spisu : 9OdK/14/2023
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA, so sídlom kancelárie: Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Jozef Blaženec, nar. 02.03.1969, trvale bytom Obrancov mieru 1780/3, 026 01 Dolný Kubín   týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v sídle kancelárie správcu. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: + 421 910 207 222, príp. e-mailom: palutka@oddlzovacia.sk.  

V Žiline, dňa 02.03.2023

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca