Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • X016224
Súdny exekútor: JUDr. Martin Bujna
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: G. Švéniho
Orientačné/súpisné číslo: 3E/9
Názov obce: Prievidza
PSČ: 97101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0465490059
Orientačné/súpisné číslo: martin.bujna@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Štefan Palko
IČO/Dátum narodenia: 12.03.1965
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Rozkvet
Orientačné/súpisné číslo: 2083/176
Názov obce: Považská Bystrica
PSČ: 01701
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 330 EX 580/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 330 EX 580/22 - oprávnený: Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 36284831, DIČ: 2022152517, Karadžičova 10/10, 814 53 Bratislava-Staré Mesto, povinný: Štefan Palko, nar. 12.03.1965, Rozkvet 2083/176, 017 01 Považská Bystrica, exekučný titul: výkaz nedoplatkov: č.k. 1690177785, ktorý vydala Union zdravotná poisťovňa, a.s., dňa 28.06.2016 a ktorý sa stal právoplatným a vykonateľným dňa 20.08.2016 sa aj napriek vykonanému šetreniu nepodarilo povinnému doručiť upovedomenie o začatí exekúcie do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa §61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.