Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Podanie:
  • Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • R040619
Spisová značka: 28CbR/30/2022
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Oznámenie Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 28CbR/30/2022-18 dňa 09.01.2023 zrušil obchodnú spoločnosť A Trattoria Aragosta s. r. o. so sídlom Mýtna Nová Ves 9, 956 11 Ludanice, IČO: 53 172 213, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súd Nitra, v oddiele: Sro, vložke č. 147039/N. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.02.2023.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 1.3.2023
JUDr. Monika Kublová,
Dlžník
Názov :
IČO :
Adresa : ,
Subjekt konania
Názov : Trattoria Aragosta s. r. o.
IČO : 53172213
Adresa : Mýtna Nová Ves 9, Ludanice 95611 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Michail Martynov
IČO :
Adresa : Pribišova 3034/45, Bratislava-Karlova Ves 84105 Slovenská republika