Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • X016325
Súdny exekútor: JUDr. Rudolf Varga
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Hlavná
Orientačné/súpisné číslo: 26/5
Názov obce: Dunajská Streda
PSČ: 929 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 031/5529566
Orientačné/súpisné číslo: rvarga@slovanet.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Patrik Hatas
IČO/Dátum narodenia: 27.10.1992
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Sekule
Orientačné/súpisné číslo: 52
Názov obce: Sekule
PSČ: 908 80
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 186EX657/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Súdnemu exekútorovi sa v exekučnom konaní nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do vlastných rúk do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods.3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa bude považovať za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.