Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • K012160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinek Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ulica Vladimíra Clementisa 6449 / 20, 91930 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1975
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu: Bratislavská 100/C, 93101 Šamorín
Kotakt na správcu : bukvisova@legartum.sk, 0905 420 485
Spisová značka správcovského spisu : 60OdK/273/2022 S1977
Spisová značka súdneho spisu : 60OdK/273/2022
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka Martin Martinek, nar. 04.09.1975, Ulica Vladimíra Clementisa 6449/20, 917 01 Trnava, v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 60OdK/273/2022, týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že zapísal pohľadávku, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, do zoznamu pohľadávok v nasledovnom rozsahu:

 

Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Prihlásená suma: 1.273,03,-EUR

 

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca