Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • K012258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blaženec Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obrancov mieru 1780/3, 02601 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1969
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ing. Rastislav Palutka LL.M., MBA
Sídlo správcu: Uhoľná 592/2, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : palutka@oddlzovacia.sk, 0903 803 939
Spisová značka správcovského spisu : 9OdK/14/2023 S1832
Spisová značka súdneho spisu : 9OdK/14/2023
Druh podania : Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“ (cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“

(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“

(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“

(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“

(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“

(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"

(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“

(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"

(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"

(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina z dňa 21.02.2023, sp.zn.: 9OdK/14/2023, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 27.02.2023, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jozef Blaženec, nar. 02.03.1969, trvale bytom Obrancov mieru 1780/3, 026 01 Dolný Kubín  (ďalej len „Dlžník”).    

According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on insolvency proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the decision of District Court Žilina, dated 21.02.2023, file No. 9OdK/14/2023, published in Commercial Gazette on 27.02.2023, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor Jozef Blaženec, born 02.03.1969, address Obrancov mieru 1780/3, 026 01 Dolný Kubín (hereinafter as the “Debtor”).    

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 28.02.2023 a zároveň bol týmto dňom vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

This decision of the District Court Žilina came into force on 28.02.2023. The bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika, sp. zn.: 9OdK/14/2023. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“), the creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA bankruptcy trustee, Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, Slovak Republic and in one original to the District court Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the file No. 9OdK/14/2023. Applications that will not be delivered on time to the bankruptcy trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not allowed to exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku Úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.

Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a claim against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filed in a special application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.

Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.

The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the application form which has to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also state in the application form the condition on which the claim is dependent. The lodgment of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the EURO, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not stated by European Central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by bankruptcy trustee with professional diligence.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the Application of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.

In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form, which was delivered to trustee or court cannot be correct or amend.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

Application must not be corrected or amended.

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA bankruptcy trustee