Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • X016265
Súdny exekútor: Mgr. Ing. Stanislav Sklenář
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Teplická
Orientačné/súpisné číslo: 53
Názov obce: Piešťany
PSČ: 92101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905 203 773
Orientačné/súpisné číslo: stanislav.sklenar@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ladislav Horváth
IČO/Dátum narodenia: 13.05.1986
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Žihárec
Orientačné/súpisné číslo: 0
Názov obce: Žihárec
PSČ: 92583
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 148EX 762/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 148EX 762/22 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.1490153513 zo dňa 19.09.2014, vykonateľný 01.12.2014, ktorý vydal Union zdravotná poisťovňa, a.s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122449850, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.11.2022 proti povinnému: Ladislav Horváth, Žihárec 0, Žihárec, nar. 13.05.1986 v prospech oprávneného: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.