Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • X016499
Súdny exekútor: Mgr. Eduard Biro
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Žižkova
Orientačné/súpisné číslo: 6
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 055/678 07 57
Orientačné/súpisné číslo: eduard.biro@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Šimon Pecha
IČO/Dátum narodenia: 11.04.1976
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Arnutovce
Orientačné/súpisné číslo: 20
Názov obce: Arnutovce
PSČ: 05313
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 214EX 569/20
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 214EX 569/20 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.1890178846 zo dňa 29.05.2018, vykonateľný 27.06.2018, ktorý vydal UNION poisťovňa, a.s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6120427986, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.11.2020 proti povinnému: Šimon Pecha, Arnutovce 20, Arnutovce, nar. 11.04.1976 v prospech oprávneného: UNION zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.