Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • K012275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Boldiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Žiar nad Hronom 1, 96501 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1960
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Peter Medveď
Sídlo správcu: Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : 0905 311 713, medved.skp@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 7OdK/392/2022 S1171
Spisová značka súdneho spisu : 7OdK/392/2022
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Ing. Peter Medveď, so sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Marian Boldiš, nar. 16.02.1960, trvale bytom Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, v minulosti podnikajúci pod menom Marian Boldiš, s miestom podnikania Lucie Poppovej 476/23, 900 65 Záhorská Ves, IČO: 40 393 895, č.k. 7OdK/392/2022 týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167 n ods. 1, § 167 p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

KOLO: DRUHÉ

Predmet: Nehnuteľná vec -  pozemky zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou č. 1 – č. 3. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 20/2023 dňa 30.01.2023.

Č. súpisovej položky

Súpis. zložka majetku

Identifikácia

Podstata

 Súpisová hodnota v

Dátum a dôvod zápisu

Poznámka

1.

Nehnuteľná vec - pozemok

Pozemok na LV č. 2989 - K. ú. Lutila, okres Žiar nad Hronom, parc. č. 3949 o výmere 727 m2, trvalý trávny porast, podiel 266/727 (268 m2)

všeobecná

2 680,00 €

Majetok podliehajúci konkurzu §167i Zák. 7/2005 Z.z. - Zistené na základe informácie z Geodetického a kartografického ústavu, Bratislava

Cena určená na základe Zákona č. 582/2004 Z.z. a zistením trhovej ceny dopytom na mieste

2.

Nehnuteľná vec - pozemok

Pozemok na LV č. 2027 - K. ú. Lovčica - Trubín, okres Žiar nad Hronom, parc. č. 1014 o výmere 232 m2, trvalý trávny porast, podiel 375/22857 (3,80 m2)

všeobecná

38,00 €

Majetok podliehajúci konkurzu §167i Zák. 7/2005 Z.z. - Zistené na základe informácie z Geodetického a kartografického ústavu, Bratislava

Cena určená na základe Zákona č. 582/2004 Z.z. a zistením trhovej ceny dopytom na mieste

3.

Nehnuteľná vec - pozemok

Pozemok na LV č. 2995 - K. ú. Lutila, okres Žiar nad Hronom, parc. č. 3979 o výmere 750 m2, trvalý trávny porast, podiel 108/54563 (1,48 m2)

všeobecná

15,00 €

Majetok podliehajúci konkurzu §167i Zák. 7/2005 Z.z. - Zistené na základe informácie z Geodetického a kartografického ústavu, Bratislava

Cena určená na základe Zákona č. 582/2004 Z.z. a zistením trhovej ceny dopytom na mieste

 

Suma celkom

 

2 733,00 €

 

 

 

Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia v tejto ponuky v Obchodnom vestníku.

Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.

Číslo účtu:   IBAN: SK88 5600 0000 0085 5115 0001,   BIC: KOMASKBX,  Variabilný symbol: 6122462028

Nehnuteľný majetok – pozemky sú speňažované ako celok

Obhliadka:

Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. č. 0905 311 713, alebo emailom medved.skp@gmail.com

V zmysle § 167 p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí , náklady vkladového konania ako aj ostatné náklady spojené s kúpou majetku v tomto ponukovom konaní je nadobúdateľ povinný zabezpečiť na svoje náklady. Ak sa nehnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takúto hnuteľnú vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca vec prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

 

Ing. Peter Medveď

správca konkurznej podstaty