Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • X016330
Súdny exekútor: Mgr. Vladimír Cipár
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Mýtna
Orientačné/súpisné číslo: 50
Názov obce: Bratislava
PSČ: 81107
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0903778323
Orientačné/súpisné číslo: info@cipar.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Martin Koreň
IČO/Dátum narodenia: 6.7.1979
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Mierová
Orientačné/súpisné číslo: 21
Názov obce: Bratislava
PSČ: 827 05
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 18EX 547/2022
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 18EX 547/22, oprávnený: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831, povinný: Martin Koreň, občan SR, Mierová 21, 827 05 Bratislava-Ružinov, nar.: 06.07.1979 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo Upovedomenie o začatí exekúcie doručiť do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.