Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • X016544
Súdny exekútor: PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Kollárova
Orientačné/súpisné číslo: 34
Názov obce: Trnava
PSČ: 91701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905 815 864
Orientačné/súpisné číslo: jozef.ruzarovsky@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Zsolt Herberger
IČO/Dátum narodenia: 25.06.1987
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: -
Orientačné/súpisné číslo: -
Názov obce: Kostolné Kračany
PSČ: 930 03
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 363EX 635/2022
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Oznámenie súdneho exekútora podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku: V exekučnom konaní 363EX 635/2022 vykonávaného na základe 1. vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie č. 2205804231, ktorý vydal DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. dňa 24.04.2022 a ktorý sa stal právoplatným dňa 24.04.2022 a vykonateľným dňa 01.06.2022 2. návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zo dňa 01.09.2022 3. poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122406513, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.09.2022 vedenom v prospech oprávneného: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436, proti povinnému: Zsolt Herberger, nar. 25.06.1987, trvale bytom 930 03 Kostolné Kračany, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa súčasne doručuje Okresnému súdu Banská Bystrica k č. k. 7Ek/2236/2022 na zverejnenie na úradnej tabuli alebo na webovej stránke súdu.