Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • X016414
Súdny exekútor: JUDr. Ján Franek
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Nešporova
Orientačné/súpisné číslo: 4
Názov obce: Liptovský Mikuláš
PSČ: 03101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421445521804
Orientačné/súpisné číslo: exekutorfranek@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Štefan Chobot
IČO/Dátum narodenia: 23.04.1977
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Severná
Orientačné/súpisné číslo: 2808/25
Názov obce: Žilina
PSČ: 010 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 39EX 837/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 39EX 837/22 v prospech oprávneného Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, IČO: 00321796, zast. Advokátska kancelária Gallo, s. r. o., Jilemnického 4012/30, 036 01 Martin, IČO: 36715352 a v neprospech povinného Chobot Štefan, Severná 2808/25, Žilina, IČO: 41565169, nar.: 23.04.1977, exekučný titul – č. OE/MAI/0786011 zo dňa 24.10.2022 vydaného Mesto Žilina, ktoré sa povinnému napriek šetreniu nepodarilo doručiť do troch mesiacov od začatia exekúcie, a preto sa v zmysle §61b ods.3 Exekučného poriadku upovedomenie o začatí exekúcie doručuje oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa súčasne doručuje súdu na zverejnenie na úradnej tabuli alebo na webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.