Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • K012250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kocianová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Antona Bernoláka 2170/45, 01001 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1948
Obchodné meno správcu: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: M. R. Štefánika 7, 01001 Žilina
Kotakt na správcu : info@konkurzna.sk, 0903/898 794
Spisová značka správcovského spisu : 1OdK/10/2023 S1784
Spisová značka súdneho spisu : 1OdK/10/2023
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Oľga Kocianová, nar. 17.11.1948, trvalý pobyt Antona Bernoláka 2170/45, 010 01 Žilina, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina, a to v úradných hodinách počas pracovných dní:

Pondelok až Štvrtok: od 08:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:30

Piatok: od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00

 

Žiadosti o nahliadanie do spisu je potrebné podávať písomne na info@konkurzna.sk alebo na tel.: 0903 898 794.

 

Žilina, dňa 02.03.2023

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca