Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • X016390
Súdny exekútor: JUDr. Ľubomír Pekár
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: P.Pázmaňa
Orientačné/súpisné číslo: 49/3
Názov obce: Šaľa
PSČ: 927 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 031/7706289, 7707643, 7705270
Orientačné/súpisné číslo: podatelna.pekar@eusala.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Michaela Kulinová
IČO/Dátum narodenia: 06.09.1972
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: prihlásená na mesto Trnava
Orientačné/súpisné číslo: 0
Názov obce: Trnava
PSČ: 917 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 130EX 132/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 130EX 132/22 , oprávnený: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, Bratislava - Petržalka, IČO: 35937874 , povinný:Kulinová Michaela, prihlásená na mesto Trnava, 917 01 Trnava, nar.: 06.09.1972, exekučný titul č. 2111658417 zo dňa 25.08.2021 vydaného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.